Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY PONIEC

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY PONIEC

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

Poniec, dnia 11 maja 2009 roku

ZPI 341-04/09

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY PONIEC.


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Poniec
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
NIP: 696-174-95-93, Regon: 411050385

ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm. )

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są ubezpieczenia majątkowe i osobowe w następującym zakresie:
a) usługi ubezpieczenia od ognia - kod CPV 66515100-4
b) usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów - kod CPV 66515400-7
c) usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty - kod CPV 66515000-3
d) usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - kod CPV 66516000-0
e) usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – kod CPV 66512100-3
f) usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych - kod CPV 66514110-0

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest okres trzech lat, tj. od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 31 maja 2012 r.

IV. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w siedzibie urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest także dostępna na stronie internetowej: WWW.poniec.pl

V. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.


VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Warunek będzie spełniony, jeżeli:
- z załączonego do oferty odpisu właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewi¬dencji działalności gospodarczej wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do pro¬wadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, a w przy¬padku wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z do¬kumentu lub dokumentów wystawionych w kraju, w których ma siedzibę, wynikać będzie, że nie otwarto jego likwidacji,
- wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będą¬cym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finan¬sowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Mini¬stra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
- wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie bę¬dącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamó¬wienia.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spełniają wymagania określone w SIWZ.

VIII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Spełnia / nie spełnia
2. Niezbędna wiedza i doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Spełnia / nie spełnia
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia Spełnia / nie spełnia
4. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Spełnia / nie spełnia


IX. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Nie wymaga się wniesienia wadium.

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

1. Cena – max 80 pkt.

cena najniższa x 100 pkt. X 80%
---------------------------------------- = max 80 pkt
cena badanej oferty


Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca naj¬niższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto - 80 punk¬tów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według wzoru.

2. Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie – max 20 pkt.

Suma pkt. Uzyskanych w badanej ofercie x 100 pkt. X 20 %
------------------------------------------------------------------------------------ = max. 20 pkt
100 pkt. (max. ilość pkt. przy pełnym zakresie ryzyka)XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Pisemną ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, nie później niż do dnia 19.05.2009 r. do godz. 10.00 – pokój nr 3 sekretariat.
2. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 19.05.2009r o godz. 10.15 pod adresem: Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, sala nr 7.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie