Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Uchwała Nr XI/72/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 października 2011 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Numer uchwały: 72
Numer sesji: XI
Rok (4 cyfry): 2011

 

Uchwała Nr XI/72/2011
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 października 2011 roku

w sprawie : określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

§ 2. 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Poniec.
2. Trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Poniec.
3. Przepisy uchwały dotyczące nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do zawodników członków drużyn sportowych w sportach zespołowych oraz trenerów tych drużyn.

§ 3.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) zawodniku - należy przez to rozumieć członka Klubu sportowego, posiadającego licencję zawodnika lub osobę uprawiającą dyscyplinę sportową, nieposiadającą licencji zawodnika, który reprezentuje Klub działający na terenie Gminy Poniec,
2) trenerze – należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie odrębnych przepisów lub uprawnienia instruktorskie i szkoląc zawodnika przyczynia się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
3) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach lub innych turniejach sportowych o charakterze międzynarodowym,
4) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym krajowym – należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych oraz innych zawodników osiągających szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych organizowanych w kraju.

§ 4. 1. Burmistrz Ponieca może przyznać nagrody lub wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Poniec.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata /kandydatów/ do nagrody lub wyróżnienia,
2) nazwę i adres wnioskodawcy,
3) informacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane,
4) uzasadnienie wniosku.
3. Wniosek składa się do 15 lutego za osiągnięcia w roku poprzednim.
4. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Ponieca zawiadamia nagrodzonego /wyróżnionego/ oraz wnioskodawcę, informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

§ 5.Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać:
1) zawodnikowi, który jednocześnie:
a) w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym,
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.
2) trenerowi, który jednocześnie:
a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia przyczynił się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów.

§ 6. 1. Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty:
1) dla zawodnika w dyscyplinach sportów indywidualnych – 2 000,00 zł.
2) dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych – 5 000,00 zł. /drużyny/;
3) dla trenera 1 000,00 zł.
2. Wysokość oraz formę nagrody, w ramach kwot określonych w ust.1, ustala Burmistrz Ponieca, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

§ 7. 1. Wyróżnienie przyznaje się w formie pucharu, statuetki lub dyplomu.
2. Formę wyróżnienia ustala Burmistrz Ponieca, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.


§ 8. Kwoty środków na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Gminy Poniec.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących