Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci wodociągowej w Wydawach.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci wodociągowej w Wydawach.

ZPI 341-14/06
Poniec, 2006-09-01


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci wodociągowej w Wydawach. Nr sprawy: ZPI 341-14/06.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl
E-mail um@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00 - 15 00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl

sposób uzyskania SIWZ - pobranie z strony lub osobiście w Urzędzie Miejskim w godzinach urzędowana - pokój nr 13.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa sieci wodociągowej w m. Wydawy i Waszkowo z rur ciśnieniowych PVC Dz 160 -110 mm o łącznej długości 892,0 m wraz z budową przyłączy wodociągowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV


Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)


45.23.13.00-8


#63

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
30 listopada 2006r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  • Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym.

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia i zrealizowali w ostatnich 5 latach (2001 - 2005) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu.

  • Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym.

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą proponowaną na kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych oraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa.

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.

  • Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  • Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie.8) Informacja na temat wadium:
wadium - 4.000,- zł.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#72


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 13
do dnia 2006-09-29 do godz. 10 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec .pl


12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój 7
dnia 2006-09-29 o godz. 11.00 .

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-28


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie