Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Wszczecie postępowania budowa kanalizacji sanitarnej w Poniecu etap V

Wszczecie postępowania budowa kanalizacji sanitarnej w Poniecu etap V

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2007


PONIEC 12 .12.2007 R.

GP 7331-70/2007Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w Poniecu etap V
(ul. Gostyńska , Gostyńska Szosa i Piaskowa)

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Burmistrz Ponieca
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie