Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 140/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 853 o pow. 1,6839 ha.

ZARZĄDZENIE NR 140/2007 BURMISTRZA PONIECA z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 853 o pow. 1,6839 ha.

Numer dokumentu: 140
Rok (4 cyfry): 2007

ZARZĄDZENIE NR 140/2007
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 17 grudnia 2007 r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 853 o pow. 1,6839 ha.

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości { Dz. U. Nr 207, poz. 2108}, art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego {Dz. U. Nr 64, poz. 592} oraz Uchwały Nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 120, 499, 513, 853, 854/1, stanowiącej własność gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 50/2007 Burmistrza Ponieca z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej numerem działki 853 o powierzchni 1,6839 ha, położonej w Poniecu, uregulowanej w KW Nr 29393.

§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:

1) Ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-12-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie