Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Dębowej.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Dębowej.

Numer dokumentu: 154/2008
Rok (4 cyfry): 2008

ZARZĄDZENIE NR 154/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 04 luty 2008 r.

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Dębowej


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami}, zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie korzysta się z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Dębowej, oznaczonej jako działka nr 1190/22, o powierzchni 0.09.04 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 36366 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 31 stycznia 2008 r. Rep. A nr 599/2008, zawartej przed notariuszem Małgorzatą Rote w Kancelarii Notarialnej w Gostyniu, przy ulicy Wrocławskiej nr 263.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie