Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa nawierzchni ulicy Asnyka i ul. Prusa , oraz skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej w Poniecu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa nawierzchni ulicy Asnyka i ul. Prusa , oraz skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej w Poniecu.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -


ZPI 341-01/08
Poniec, 2008-02/18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa nawierzchni ulicy Asnyka i ul. Prusa , oraz skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej w Poniecu

Działając na podstawie art. 40 ust. 2 Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl
E-mail um@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00 - 15 00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 211.000 euro


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl

sposób uzyskania SIWZ - pobranie z strony lub osobiście w Urzędzie Miejskim w godzinach urzędowana - pokój nr 9.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budowa nawierzchni ulicy Asnyka i ul. Prusa , oraz skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Konopnickiej w Poniecu na odcinku 219 mb.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

 

45.00.00.00 -7

45.23.31.23-7

 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
30 maj 2008r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
• Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym.
• Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym.
• Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą proponowaną na kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.
• Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
• Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie.
• Oraz inne zawarte w SIWZ


8) Informacja na temat wadium:
wadium nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium

Waga

cena

10010) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 9
do dnia 2008-03-11 do godz. 09 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec .pl


12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój 7
dnia 2008-03-11 o godz. 09 : 15

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie