Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego budowa kanalizacji sanitarnej

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego budowa kanalizacji sanitarnej

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008PONIEC 18 .02.2008 R.
GP 7331 -03/08


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wydaniu decyzji celu publicznego


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w Poniecu etap V
(ul. Gostyńska , Gostyńska Szosa i Piaskowa)

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem
w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji
Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie