Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec etap IV Nr sprawy: ZPI 341-02/08.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec etap IV Nr sprawy: ZPI 341-02/08.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-02/08
Poniec, 2008-02-20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w m. Poniec etap IV Nr sprawy: ZPI 341-02/08.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl.
E-mail um.@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00- 15 00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl.
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa lub w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 9.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

- kolektory PVC D 200/5,9 mm - 3.427,0 m.
- przyłącza kan. D 160/4,7 mm - 968,0 m. /127 szt.
- rurociąg tłoczny PE - 768,0m.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

45232410-9

 

 

 

 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
30 sierpnia 2008r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
najniższa cena

8) Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

10010) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 9

do dnia 2008-03-13 do godz. 10 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec. pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
pokój nr 7

dnia 2008-03-13 o godz. 10.30.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-04-12

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie