Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno – usługowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno – usługowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 157/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 20 luty 2008 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno – usługowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XIV/121/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 luty 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Dworcowej 2B w Poniecu

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego na piętrze w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Dworcowej 2B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

2. Nabywcy przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


Zdjęcia dołączone:

     

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie