Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cele handlowo - usługowe.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cele handlowo - usługowe.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 158/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 20 luty 2008 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cele handlowo - usługowe.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603}
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka

Załącznik
do Zarządzenia nr 158/2008
Burmistrza Ponieca
z dnia 20 luty 2008 r.

BURMISTRZ PONIECA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego
WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI
OD 20.02.2008 DO 12.03.2008 roku

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 710/4

 

Powierzchnia

w ha

0,1069 ha

 

Nr księgi wieczystej

Właściciel :Gmina Poniec, KW Nr 28200 – prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Położenie nieruchomości

 Poniec ul. Dworcowa

 

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest położona jest w pośredniej części zabudowy miasta Ponieca. Tren działki płaski o kształcie regularnym. Rejon lokalizacji wyposażony jest w urządzenia komunalne: sieć wodociągowo – kanalizacyjną oraz elektryczną, gazową i telekomunikacyjną. Dojście i dojazd do przedmiotowej nieruchomości z urządzonej ul. Dworcowej.

 

 

 

Przeznaczenie

w planie zagospodaro-

wania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Warunki zabudowy nieruchomości zgodnie z decyzją Burmistrza Ponieca z dnia 11 lutego 2008 r. Nr GP 7331 – 02/08 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 710/4. Na przedmiotowej działce można wybudować  budynek usługowy, handlowy.

 

Rodzaj zbycia

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wartość nieruchomości

141.520 zł. + VAT 22%

1. Osoby którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami} przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ulicy Rynek 24 pok. Nr 1 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT.

3. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
4. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT winna być uiszczona najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ustalony w wyniku przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
5. Ogłoszenie o terminie i miejscu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24. Ponadto informację o wywieszeniu zamieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Poniec.


Zdjęcia dołączone:

    

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie