Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Śmiłowo.

w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Śmiłowo.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 159/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 20 luty 2008 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Śmiłowo.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXVI/237/2006 Rady Miejskiej w Poniec z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz ustalenie stawek czynszu
zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej we wsi Śmiłowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 275/6, obręb Śmiłowo, objętą wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka
Załącznik
do Zarządzenia nr 159/2008
Burmistrza Ponieca
z dnia 20 luty 2008 r.

BURMISTRZ PONIECA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI
od 20.02.2008 r. do 12.03.2008 r.

Nr ewidencyjny nieruchomości

 

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 275/6

 

Powierzchnia

w ha

powierzchnia do dzierżawy 10 m2

 

Nr księgi wieczystej

Właściciel :Gmina Poniec, KW nr 22461 – prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu – Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Położenie nieruchomości

Śmiłowo, gmina Poniec

 

Opis nieruchomości

Teren byłej betoniarni. Obecnie w dyspozycji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu

 

 

 

Przeznaczenie

w planie zagospodaro-

wania przestrzennego

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – przedmioty grunt przeznaczony jest pod tereny urządzeń gazownictwa, stacja redukcyjna gazu pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nieruchomość przeznacza się na powiększenie ogródka przydomowego.

 

Rodzaj zbycia

Dzierżawa na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Gmina Poniec zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy dzierżawy w każdym czasie – w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna do realizacji celów publicznych lub zadań własnych gminy

 

Obciążenia

 

Nieruchomość objęta wykazem jest wolna od obciążeń

Wysokość czynszu. Termin uiszczania czynszu

  1. Czynsz dzierżawny zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/237/2006 wynosi 1,2 zł./1 m2 gruntu rocznie.
  2. Stawka roczna czynszu będzie waloryzowana corocznie o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni – ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
  3. Czynsz płatny jest jednorazowo z góry w terminie do 15 maja każdego roku bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu lub na wskazane przez Gminę Poniec konto bankowe.
  4. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia podatku od nieruchomości – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie