Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 163/2008 Burmistrza Ponieca z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.

Zarządzenie nr 163/2008 Burmistrza Ponieca z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.

Numer dokumentu: 163
Rok (4 cyfry): 2008

Zarządzenie nr 163/2008

Burmistrza Ponieca z dnia 6 marca 2008 r.


w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XIV/124/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Poniec oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XIII/117/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.

Zarządzam, co następuje:

1 §. 1 Postanawia się dokonać wyboru ofert i przyznać dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
2. Podmioty, którym przyznano dotację oraz wysokość dotacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie