Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

Nazwa sprawy

Podział nieruchomości

Nazwa samodzielnego stanowiska pracy

Stanowisko ds. Gospodarki Przestrzennej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Poniecu

ul. Rynek 24

pok. nr 09

Telefon

5731533 wew.22

Podstawa prawna

 dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)

Opis procedury

- należy złożyć wniosek o podział nieruchomości wraz z załącznikami

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o podział nieruchomości

- załączniki

- aktualny odpis księgi wieczystej

- 2 egzemplarze mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości, który powinien zawierać granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenia działek sąsiednich, granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu

- wypis katastru nieruchomości

 

Formularze / wnioski

Wniosek o podział nieruchomości

Opłaty

nie podlega opłacie skarbowej

Okres oczekiwania

Do 60 dni, w przypadku braku planu zagospodarowania termin wydłuża się o czas wydania decyzji o warunkach zabudowy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia lub 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza.

Uwagi

Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 8, w związku z art. 36 ust 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami.), załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem. Pozwolenie konserwatora wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Daniel Zborowski
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie