Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu nr C mieszczącego się w budynku wielolokalowym położonym przy ul. Dworcowej 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasnościgruntu, z przeznaczeniem na cele mieszkalne lub użytkowe.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu nr C mieszczącego się w budynku wielolokalowym położonym przy ul. Dworcowej 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasnościgruntu, z przeznaczeniem na cele mieszkalne lub użytkowe.

Numer dokumentu: 169
Rok (4 cyfry): 2008

ZARZĄDZENIE NR 169/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 25 marzec 2008 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wolnego lokalu nr C mieszczącego się w budynku wielolokalowym położonym przy ul. Dworcowej 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu, z przeznaczeniem na cele mieszkalne lub użytkowe.

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwał: Nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec, Nr X/82/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/129/2004 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 148/2008 Burmistrza Ponieca z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiących przedmiot najmu, mieszczących się w budynku mieszkalno – usługowym położonym w Poniecu przy ulicy Dworcowej 2B

zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu nr C – z przeznaczeniem na cele mieszkalne lub użytkowe - mieszczącego się w budynku mieszkalno – usługowym przy ulicy Dworcowej 2B w Poniecu.

§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości:

1)ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2)informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka


Zdjęcia dołączone:

     Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie