Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiących przedmiot najmu, mieszczących się w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Poniecu przy ulicy Parkowej 3.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiących przedmiot najmu, mieszczących się w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Poniecu przy ulicy Parkowej 3.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 170/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 26 marzec 2008 r.

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiących przedmiot najmu, mieszczących się w budynku mieszkalno - usługowym położonym w Poniecu przy ulicy Parkowej 3.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Ponieciu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec {tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 189, poz. 4387 z późn. zmianami} zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem, będących przedmiotem najmu, objętych wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Najemcom lokali przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali pod warunkiem:

• złożenia wniosku o nabycie w terminie 21 dnia od dnia powiadomienia najemcy o wywieszeniu niniejszego wykazu i oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia;

• złożenia oświadczenia, że znany jest najemcy stan techniczny i funkcjonalny kupowanego mienia i co do którego nie mają żadnych zastrzeżeń i roszczeń;

• złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się z przysługującej wierzytelności z tytułu kaucji mieszkaniowej;

• nie zalegania z zapłatą czynszu i innych opłat z tego tytułu.
§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie