Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » ZARZĄDZENIE NR 173/2008 BURMISTRZA PONIECA z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cele handlowo - usługowe.

ZARZĄDZENIE NR 173/2008 BURMISTRZA PONIECA z dnia 07 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cele handlowo - usługowe.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE NR 173/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 07 kwietnia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cele handlowo - usługowe.

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały XI/92/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 23 października 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ul. Dworcowej, na cele zabudowy handlowo - usługowej, w związku z zarządzeniem Nr 158/2008 Burmistrza Ponieca z dnia 20 luty 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Dworcowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na cele handlowo - usługowe zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ul. Dworcowej, na cele zabudowy handlowo – usługowej.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1)ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2)informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3 Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka

Zdjęcia dołączone:

            

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie