Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa zespołu boisk sportowych w Poniecu „Moje Boisko –Orlik 2012"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa zespołu boisk sportowych w Poniecu „Moje Boisko –Orlik 2012"

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-11/08

Poniec, 25.06.2008r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa zespołu boisk sportowych w Poniecu  „Moje Boisko –Orlik 2012

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125 Poniec

Strona WWW poniec.pl.

E-mail um.@poniec.pl

Godziny urzędowania 7 00- 15 00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.poniec.pl.

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa  lub w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 9.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

 

§    Budowa boiska do piłki nożnej o wym. 30 x 62 m

§   Budowa boiska  wielofunkcyjnego o wym. 19,1 x 32,1m

§   Budowa zaplecza socjalnego pow. 83,61 m2

§   Podjazdy i schody – 25,46 m2

§   Teren utwardzony 353,80 m2

§   Trawniki – 84,50 m2

§   Oświetlenie boisk

§   Ogrodzenie terenu

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

CPV- 45 21 22 21-1

 

 

#61

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

            30 październik 2008r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Posiadają  prawo do występowania w obrocie prawnym.

-.          Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie w robotach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia i zrealizowali  w ostatnich 3 latach (2005 – 2007) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością  niniejszemu zamówieniu.

-           Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym

-           Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym  osobą proponowaną na          kierownika             budowy  z  odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi  oraz z      przynależnością do Izby        Inżynierów             Budownictwa.

-           Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

            Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy pzp.

 -          Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

-           Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie.

 

8) Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#70

10) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125 Poniec

Pokój nr 9

do dnia 17 lipca 2008r. godz. 10 00

 

11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec. pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

 w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125 Poniec

pokój nr 7

dnia 2008-07-17 o godz. 10.30.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16 sierpnia 2008r.

              

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

 

 

 


Zdjęcia dołączone:

                                

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-08
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie