Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w m Drzewce etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w m Drzewce etap II

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-12/08

Poniec, 04.lipca 2008-r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w m Drzewce etap II

 

Działając na podstawie  art. 40 ust. 2  Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125  Poniec

Strona WWW poniec.pl

E-mail um@poniec.pl

Godziny urzędowania 7 00 - 15 00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 211.000  euro

 

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.poniec.pl

 

sposób uzyskania SIWZ - pobranie z strony lub osobiście w Urzędzie Miejskim w godzinach urzędowana - pokój nr 9.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Drzewce Gmina Poniec na odcinku 542 mb.

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

 

45.00.00.00 -7

45.23.31.23-7

 

#63

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

30 września 2008r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

·        Posiadają  prawo do występowania w obrocie prawnym.

·        Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym.

·        Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym  osobą proponowaną na kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej

·        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy pzp.

·        Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

·        Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie.

·        Oraz inne zawarte w SIWZ

 

 

8) Informacja na temat wadium:

wadium  nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

#72

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125  Poniec

Pokój nr 9

do dnia 2008-07-24 do godz. 09 00

 

  11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec .pl

 

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

   w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec

Ulica Rynek 24

64-125  Poniec

Pokój 7

dnia 2008-04-22 o godz. 09 : 15

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,                           

 

 

 

 

 


Zdjęcia dołączone:

    

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie