Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » w sprawie nieskorzystania z umownego prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej mieszczącej się w budynku położonym w Poniecu przy ulicy Dworcowej 2B.

w sprawie nieskorzystania z umownego prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej mieszczącej się w budynku położonym w Poniecu przy ulicy Dworcowej 2B.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZARZĄDZENIE Nr 186/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie nieskorzystania z umownego prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej mieszczącej się w budynku położonym w Poniecu przy ulicy Dworcowej 2B.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami ) zarządzam , co następuje:

§ 1. Nie skorzystać z przysługującego Gminie Poniec na podstawie aktu notarialnego (repertorium „A” 1229/2008) z dnia 24 kwietnia 2008 r. – ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży, z umownego prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej oznaczonej nr A, mieszczącej się w budynku położonym w Poniecu przy ulicy Dworcowej 2B o powierzchni użytkowej 44,10 m2, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 27 maja 2008 r., sporządzonej w Kancelarii Notarialnej Renaty Cejba za Repertorium „A” nr 1533/2008.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie