Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » w sprawie: zamiany nieruchomości.

w sprawie: zamiany nieruchomości.

Numer dokumentu: 202
Rok (4 cyfry): 2008

ZARZĄDZENIE NR 202/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 01 września 2008 r.

w sprawie zamiany nieruchomości.

Na podstawie art. 30, ust. 1, ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 11, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami} oraz w wykonaniu uchwały Nr XIV/122/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 luty 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zamienić nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Poniec, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 820, 853, 854/1 (obręb Poniec) o łącznej powierzchni 2,8788 ha, opisanej w księdze wieczystej KW 22462 i 29393, na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 514 (obręb Janiszewo) o powierzchni 4,4000 ha, opisanej w księdze wieczystej KW 13836.

§ 2. Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości określa protokół rokowań w sprawie zamiany gruntów z dnia 26 czerwca 2008 r.

§ 3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poniec i prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie