Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » BURMISTRZ PONIECA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PONIECU Z/S W DRZEWCACH

BURMISTRZ PONIECA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PONIECU Z/S W DRZEWCACH


BURMISTRZ PONIECA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO
URZĘDNICZE
KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PONIECU Z/S W DRZEWCACH

1. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe techniczne.
3. 2-letni staż pracy, zgodnie z art.3 ust.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o
pracownikach samorządowych
4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych. Znajomość komputera /Windows, MS-Office, Excel/, umiejętność poruszania się w sieci internetowej
2. Wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, znajomość ustawy o finansach publicznych, gospodarce komunalnej, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawa zamówień publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, oraz ustawy o samorządzie gminnym.
3. Predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej, kreatywność i obowiązkowość przy wykonywaniu zadań.
4. Znajomość języka obcego w stopniu podstawowym /angielski, niemiecki/.
5. Doświadczenie zawodowe – przy wykonywaniu podobnych czynności, na pokrewnych stanowiskach / w urzędzie, poza urzędem/.

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku.
Do wykonywania zadań należeć będzie między innymi:

1. Kierowanie zakładem i reprezentowanie zakładu na zewnątrz.
2. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, organizowanie pracy w
zarządzanej jednostce, ustalanie podziału obowiązków pomiędzy pracownikami zakładu,
nadzorowanie i koordynowanie ich pracy.
3. Realizacja porozumień zawartych pomiędzy kierownikiem zakładu a Burmistrzem
4. Prowadzenie prac dotyczących planowania finansowego a w szczególności przygotowanie
niezbędnych danych do sporządzenia budżetu, projektów planów finansowych zgodnie z
wymogami przepisów ustawy o finansach publicznych i według wskazówek Rady
Miejskiej, Burmistrza.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących
wykonywania remontów obiektów oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie.
8. Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Udostępnianie informacji dotyczących kierowanej jednostki organizacyjnej do Biuletynu
Informacji Publicznej.
10 Wykonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie sprawdzania dowodów księgowych pod
względem formalno rachunkowym.
11. Realizowanie innych obowiązków zleconych przez organ prowadzący(gminy).
12. Realizowanie zadań gminy wynikających, w szczególności z ustawy o gospodarce
komunalnej i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i innych.
13. Gospodarowanie powierzonymi składnikami majątkowymi.

4. Warunki pracy i płacy.
Miejsce pracy Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniec z/s w Drzewcach.
Dopuszcza się zawarcie pierwszej umowy o pracę na czas określony.

5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)
2. List motywacyjny.
3. Dokumenty poświadczające wykształcenie – kserokopia.
4. Dokument potwierdzający tożsamość – kserokopia.
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
urzędniczym.
7. Inne dokumenty potwierdzające zadeklarowane uprawnienia „kwalifikacje i umiejętności
(certyfikaty, zaświadczenia itd.) – kserokopie.
8. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (dotyczy osób którym zostanie
przedstawiona oferta pracy).

6. Metody selekcji kandydatów ( do wyboru wg ilości składanych dokumentów):

A/ Test wiedzy pisemny;
B/ Rozmowa kwalifikacyjna, prezentacja;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul.Rynek 24 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.” w terminie do dnia 15 grudnia 2008 r.

Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP-U (WWW.bip.poniec.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie