Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca w sprawie konieczności sporzadzenia raportu

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca w sprawie konieczności sporzadzenia raportu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008


Poniec, dnia 24.11.2008r.
ROŚ 7624-06/08
OBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 200r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 46a ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)


o g ł a s z a m


treść opinii Burmistrza Ponieca z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia opinii o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji paliw PKN ORLEN SA” na dz. nr ewid. 679/2 w Poniecu ul. Rydzyńska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie ochrony zdrowia i warunków życia ludzi.

Zgodnie z art. 49 KPA, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia treści wymienionego postanowienia, zawiadomienie stron postępowania o tym postanowieniu uważa się za dokonanie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie