Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy » Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu „Samodzielne stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy i Kultury i Sztuki”

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu „Samodzielne stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy i Kultury i Sztuki”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

Burmistrz Ponieca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim w Poniecu

„Samodzielne stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy i Kultury i Sztuki”

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe
2) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
3) nieposzlakowana opinia,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office ( Word,Excel, Power Point),
programy graficzne, Internetu,

2. Wymagania dodatkowe:
1) podstawową znajomość przepisów związanych z organizacją i funkcjonowaniem
samorządu gminnego, ustaw dot. działalności kulturalnej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prawa prasowego, ustawy o dostępie do informacji publicznej
2) kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością,
umiejętnością pracy indywidualnej i zespołowej, presją czasu ,umiejętność
nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność negocjacji i mediacji ,
umiejętność wyjaśniania i przekazywania informacji, redagowania tekstów,
umiejętność publicznego wypowiedzenia się.
3) odbyta praktyka w administracji będzie dodatkowym atutem
4) kultura osobista,
5) znajomość języków obcych, ( angielski lub niemiecki)

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) koordynowanie działań zmierzających do upowszechniania kultury,
2) promowanie gminy a szczególności: przygotowanie informacji do środków masowego
przekazu o osiągnięciach Gminy i podejmowanych inicjatywach, udział w spotkaniach
oraz prezentowanie Gminy podczas tych spotkań, opracowywanie i rozpowszechnianie
folderów i materiałów informacyjnych oraz współpraca z wydawnictwami i firmami
reklamowymi w zakresie wydawania folderów ,kalendarzy , informatorów, katalogów
prezentujących dorobek gminy,
3) tworzenie i aktualizacja strony internetowej, obsługa BIP,
4) współpraca z administracja rządową, samorządami lokalnymi i gospodarczymi,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie przedsięwzięć
promocyjnych i rozwojowych,
5) współpraca z fundacjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami,
6) organizowanie imprez okolicznościowych,

4. Wymagane dokumenty:
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
5) oświadczenie o niekaralności.
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
7) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na danym stanowisku.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm)


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Poniecu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Poniecu , 64-125 Poniec ul. Rynek 24 z dopiskiem: „Samodzielne stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego, Promocji Gminy i Kultury i Sztuki ”
w terminie do dnia 23 grudnia 2008 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Poniecu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Poniecu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Nabór do pracy
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie