Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 233/2009 z dnia 28.01.2009r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Poniecu oraz jednostki organizacyjne Gminy Poniec.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 233/2009 z dnia 28.01.2009r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Poniecu oraz jednostki organizacyjne Gminy Poniec.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Zarządzenie Burmistrza Ponieca
nr 233/2009
z dnia 28.01.2009r.

w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Poniecu oraz jednostki organizacyjne Gminy Poniec.

Na podstawie: rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115, poz. 781 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1511) zarządzam następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski oraz jednostek organizacyjnych Gminy Poniec.

§ 1
1. Czynności polegające na wyodrębnianiu wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Poniecu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonują pracownicy odpowiedzialni za ocenę legalności, celowości, gospodarności i rzetelności dokonywanych wydatków upoważnieni do potwierdzania prawidłowości merytorycznej dokonanego wydatku.
2. Pozostałe jednostki budżetowe oraz samorządowe instytucje kultury wyodrębniają wydatki strukturalne zgodnie z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.

§ 2
1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do ewidencji wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki poniesione z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji jednostki na realizację celu (projektu, działania, zadania).
2. Krajowe środki publiczne będące w dyspozycji jednostki to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne.
3. Do krajowych środków publicznych nie zalicza się środków pochodzących z Unii Europejskiej (takich jak np. środki funduszy przedakcesyjnych - PHARE, ISPA i SAPARD, środki funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Inicjatyw Wspólnotowych, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środki poakcesyjne - Transition Facility, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego).
4. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.
5. W przypadku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków UE jednostka nie wykazuje wydatków, które podlegają refundacji ze środków UE, niezależnie od tego, kiedy refundacja nastąpi. Powinna natomiast wykazać wydatki poniesione w części stanowiącej wkład publiczny krajowy (współfinansowanie krajowe).
6. Do obliczenia wydatków strukturalnych jednostka powinna przyjąć wydatki faktycznie poniesione w okresie sprawozdawczym, udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równoważnym dokumentem księgowym.
7. Klasyfikacja powinna zawierać oznaczenie obszaru tematycznego i kodu kategorii klasyfikacji określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. Dz. U. z 2007r. Nr 209, poz. 1511 w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
8. W celu zmniejszenia pracochłonności w stosowaniu klasyfikacji wydatków strukturalnych można stosować pieczątkę o treści:
Wydatek zakwalifikowano do wydatków strukturalnych
Obszar: ……… Kod: ……... Kwota: ……………….........
Podpis: ………………….

§ 3
1. Referat Finansowy dokonuje rejestracji wydatków ponoszonych w Urzędzie Miejskim na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym z odpowiednia analityką rejestrową wg kodów wydatków strukturalnych.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają Skarbnikowi sprawozdanie z wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym. Jednostki organizacyjne gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdanie negatywne.
3. Referat Finansowy sporządza sprawozdanie Rb-WS z wykonanych wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urząd Miejski oraz zbiorcze sprawozdanie w terminie do 30 kwietnia następnego roku po roku budżetowym.

§ 4
Pracownicy Urzędu Miejskiego, o których mowa w § 1 zobowiązani są do sporządzenia zestawienia wydatków strukturalnych za okres 01.01.2008 - 31.12.2008 r. w terminie do 28.02.2009 r.

§ 5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-02-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie