Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 222/2008 BURMISTRZA PONIECA z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobskiej.

ZARZĄDZENIE NR 222/2008 BURMISTRZA PONIECA z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobskiej.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 222/2008
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 31 grudnia 2008 r.


w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobskiej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami}, zarządza się, co następuje:


§ 1. Nie korzysta się z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobskiej, oznaczonej jako działka nr 813/2, o powierzchni 0,1755 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr 35193 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 22 grudnia 2008 r. Rep. A nr 7714/2008, zawartej przed notariuszem Małgorzatą Rote w Kancelarii Notarialnej w Gostyniu, przy ulicy Wrocławskiej nr 263.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2008-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie