Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 225/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu.

ZARZĄDZENIE NR 225/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 225/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 08 stycznia2009 r.


w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami}, zarządza się, co następuje:


§ 1. Nie korzysta się z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu, oznaczonej jako działka nr 897/21, o powierzchni 0,0647 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr 23874 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 11 grudnia 2008 r. Rep. A nr 9888/2008, zawartej przed notariuszem Sabiną Kałużną w Kancelarii Notarialnej w Lesznie, przy ulicy Klonowicza 9.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie