Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 234/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Poniec, położonego w Poniecu przy ul. Rynek 2.

ZARZĄDZENIE NR 234/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Poniec, położonego w Poniecu przy ul. Rynek 2.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 234/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 10 lutego 2009 r.


w sprawie oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Poniec, położonego w Poniecu przy ul. Rynek 2.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami}, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w najem w trybie nieograniczonego przetargu ustnego lokal użytkowy położony w Poniecu, przy ulicy Rynek nr 2 – o powierzchni użytkowej 49 m2:

1) położenie – budynek wielolokalowy, front, parter;
2) wywoławczy miesięczny czynsz netto – 490,00 zł.;
3) wysokość wadium – 490,00 zł.;
4) wysokość postąpienia – 5,00 zł.;
5) branża do przetargu – działalność nieuciążliwa dla mieszkańców;
6) okres trwania umowy najmu – na czas określony – 3 lata;
7) poprzednia branża – handel;
8) remont i ulepszenia – na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu nakładów od Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu i po jej ustaniu;
9) termin płatności czynszu – do 10 – tego każdego miesiąca;
10) aktualizacja wysokości czynszu – będzie corocznie od 1 lutego każdego roku waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
11) obowiązki najemcy – sprzątanie oraz usuwanie skutków zimy przed budynkiem w którym znajduje się lokal użytkowy na całej jego szerokości oraz złożenie deklaracji podatkowej w Referacie Budżetowo – Finansowym Urzędu Miejskiego w Poniecu.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu, ustalające warunki najmu lokalu, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24, stronach internetowych Gminy oraz w miejscowej prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy, co najmniej na 14 dni przed datą przetargu.

§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni, oraz na stronach internetowych Gminy Poniec wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie