Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 235/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 lutego 2009r.w sprawie oddania w dzierżawę w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w obrębie wsi Janiszewo.

ZARZĄDZENIE NR 235/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 10 lutego 2009r.w sprawie oddania w dzierżawę w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w obrębie wsi Janiszewo.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 235/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 10 lutego 2009 r.


w sprawie oddania w dzierżawę w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w obrębie wsi Janiszewo.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami}, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie nieograniczonego przetargu ustnego niezabudowaną nieruchomość rolną, położoną w obrębie wsi Janiszewo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 514 o powierzchni 4,4000 ha – w tym klasa bonitacyjna: RV – 1,7700 ha, RVI – 2,6100 ha, RIV – 0,0200”

1) położenie – obręb Janiszewo, przy drodze z Ponieca do Janiszewo – po prawej stronie za ostatnią zabudową mieszkaniową;
2) wywoławczy roczny czynsz – 12,53 q żyta;
3) wysokość postąpienia – 0,10 q żyta;
4) branża do przetargu – działalność rolnicza;
5) okres trwania umowy dzierżawy – na czas określony – 3 lata;
6) termin płatności czynszu – z góry do 15 maja każdego roku;
7) obowiązki Dzierżawcy:
a) używanie przedmiotu dzierżawy zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej bez prawa zmiany przeznaczenia części lub całości przedmiotu bez zgody Wydzierżawiającego,
b) używanie przedmiotu dzierżawy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: o ochronie gruntów, o lasach, o ochronie przyrody, o ochronie obiektów zabytkowych, o ochronie środowiska, przepisów prawa wodnego, prawa budowlanego,
c) Dzierżawcy nie przysługuje prawo pozyskiwania surowców naturalnych z nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy,
d) Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem, w tym kosztów ubezpieczenia obowiązkowego;
e) Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia Gminie Poniec przedmiotu dzierżawy gdy będzie ona wykonywała na przedmiotowym gruncie jakąkolwiek budowę związaną z poprowadzeniem sieci wodociągowej, elektrycznej, gazowej, telefonicznej, sanitarnej lub inne cele publiczne, bez prawa żądania od Gminy Poniec zwrotu poniesionych nakładów jak też żądania od Gminy Poniec przywrócenia terenu do pierwotnego stanu. Gmina Poniec zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy dzierżawy w każdym czasie – w przypadku, gdy nieruchomość stanie się niezbędna do realizacji celów publicznych lub zadań innych bez jakiegokolwiek odszkodowania na rzecz Dzierżawcy.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu, ustalające warunki dzierżawy nieruchomości rolnej, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24, stronach internetowych Gminy oraz w miejscowej prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy, co najmniej na 14 dni przed datą przetargu.

§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni, oraz na stronach internetowych Gminy Poniec wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-02-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie