Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 239/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” sp. z o. o. w Czachorowie

ZARZĄDZENIE NR 239/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” sp. z o. o. w Czachorowie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 239/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 02 marzec 2009 r.


w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” sp. z o. o. w Czachorowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 11, art. 12, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami},oraz w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XXI/165/2008 z dnia 8 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość stanowiącą własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę dokonać zamiany nieruchomości położonych w Poniecu przy ulicy Gostyńska Szosa, polegającej na:

1) nabyciu przez Gminę Poniec od Zakładów Mięsnych „Łagrom” sp. z o. o.:

a) niezabudowanej działki nr 1189/2 o powierzchni 1489 m2,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr 35732 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu. Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem P, S, w terenach przeznaczonych pod przemysł oraz teren magazynowo – składowy i inwestycje towarzyszące prowadzonej na tym terenie działalności. Działkę wydzielono w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości gruntowych położonych w sąsiedztwie;

b) niezabudowanej działki nr 104/5 o powierzchni 15 m2,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr 9931 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu. Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem P, S, w terenach przeznaczonych pod przemysł oraz teren magazynowo – składowy i inwestycje towarzyszące prowadzonej na tym terenie działalności. Działkę wydzielono w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości gruntowych położonych w sąsiedztwie;
c) niezabudowanej działki nr 105/3 o powierzchni 8 m2,
dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr 9931 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu. Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem P, S, w terenach przeznaczonych pod przemysł oraz teren magazynowo – składowy i inwestycje towarzyszące prowadzonej na tym terenie działalności. Działkę wydzielono w celu zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości gruntowych położonych w sąsiedztwie.

Łączna wartość nieruchomości stanowiących własność Zakładów Mięsnych „Łagrom” sp. z o. o. zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 12 862 zł. (netto) (słownie: dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote zero grosze).

2) zbyciu przez Gminę Poniec na rzecz Zakładów Mięsnych „Łagrom” sp. z o. o. niezabudowanej działki nr 104/3 o powierzchni 1473 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr 22462 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu. Przedmiotowa działka w miejscowym planie zagospodarowania znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem P, S, w terenach przeznaczonych pod przemysł oraz teren magazynowo – składowy i inwestycje towarzyszące prowadzonej na tym terenie działalności. Działka została włączona w zagospodarowanie zorganizowanej całości gospodarczej Zakładów Mięsnych „Łagrom” sp. z o. o. z siedzibą w Czachorowie. Wartość tej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 24 370 zł. (netto) (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złote zero grosze). Nieruchomość jest wolna od obciążeń, ciężarów.

§ 2. Zamiana następuje za dopłatą na rzecz Gminy Poniec różnicy wartości zamienianych nieruchomości w kwocie 11 508 zł. (netto) (słownie: jedenaście tysięcy pięćset osiem złote zero grosze) + należny podatek VAT, w terminie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.

§ 3. Koszty sporządzenia wyceny nieruchomości w łącznej kwocie 800 zł. + podatek VAT, dokumentacji geodezyjnej w łącznej kwocie 800 zł. + podatek VAT, oraz koszty umowy notarialnej i należny podatek VAT ponoszą Zakłady Mięsne „Łagrom” Sp. z o. o. z siedzibą w Czachorowie.

§ 4. Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości określi protokół uzgodnień.


§ 5. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni, oraz na stronach internetowych Gminy Poniec wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 6. Ustala się 6-ścio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-03-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie