Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 252/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w obrębie wsi Janiszewo

ZARZĄDZENIE NR 252/2009 BURMISTRZA PONIECA z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w obrębie wsi Janiszewo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 252/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 25 marca 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w obrębie wsi Janiszewo

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Gminy,

postanawiam:

§ 1. Powołać Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem nieograniczonego przetargu ustnego w dniu 17 kwietnia 2009 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 – w sali nr 7, na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w obrębie wsi Janiszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 514 o pow. 4,40 ha.
1. Przewodniczący Komisji - Jacek Widyński
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji – Zdzisław Ambroży
3. Członek Komisji - Jan Stachowiak
4. Członek Komisji - Daniel Zborowski
5. Członek Komisji – Agnieszka Sobasik
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Ponieca.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                            BURMISTRZ PONIECA
                                                                                           /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie