Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 254/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Gostyńska Szosa, mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowanianieruchomości przyległej.

ZARZĄDZENIE NR 254/2009 Burmistrza Ponieca z dnia 02 kwietnia 2009r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Gostyńska Szosa, mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowanianieruchomości przyległej.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 254/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 02 kwietnia 2009 r.


w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Gostyńska Szosa, mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XI/74/1995 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wniesienia aportu gminy do spółek, nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Poniec zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Gostyńska Szosa, oznaczonej w ewidencji gruntów, w obrębie Poniec jako działka nr 74 o pow. 262 m2 na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 73 położonej w Poniecu przy ulicy Gostyńska Szosa nr 11 – dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 9516, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie