Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 260/2009 BURMISTRZ PONIECA z dnia 27 kwiecień 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku wielolokalowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 260/2009 BURMISTRZ PONIECA z dnia 27 kwiecień 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku wielolokalowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

ZARZĄDZENIE NR 260/2009
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 27 kwiecień 2009 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku wielolokalowym (budynek ośrodka zdrowia) przy ul. Dworcowej nr 2B w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603}
oraz w wykonaniu uchwał: Nr XXI/129/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12
października 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Poniec i Nr X/82/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/129/2004 w sprawie
sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Poniec

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowanego na I piętrze w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Dworcowej 2B w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

2. Nabywcy przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
/-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie