Strona główna » Dokumenty » Inne informacje publiczne » zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania, decyzja celu publicznego t.doc

zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania, decyzja celu publicznego t.doc


PONIEC 11 .05.2009 R.

GP 7331-18/2009Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Modernizacji stacji uzdatniania wody w Drzewcach dz. nr ewid. 281/1 w Drzewcach

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Inne informacje publiczne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie