Strona główna » Dokumenty » Inne informacje publiczne » zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej.doc

zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej.docPoniec, dnia 2009-05-11
Znak: ROŚ 7624-01/09

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji środowiskowej


Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; zm. Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; zm. Dz.U. z 2009r. Nr 42, poz. 340) Burmistrz Ponieca zawiadamia, że w dniu 11 maja 2009 r. została wydana przez Burmistrza Ponieca Decyzja (znak: ROŚ 7624-01/09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Modernizacji stacji uzdatniania wody w Drzewcach na działce nr ewid. 281/1, obręb Drzewce
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1500.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Inne informacje publiczne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie