Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Remont elewacji świetlicy w Szurkowie Gmina Poniec.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Remont elewacji świetlicy w Szurkowie Gmina Poniec.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-05/09
Poniec, 13.05.2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Remont elewacji świetlicy w Szurkowie Gmina Poniec.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl.
E-mail um.@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00- 15 00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl.
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa lub w Urzędzie Miejskim w Poniecu ul. Rynek 24 pokój nr 9.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, 

-  Przecieranie tynków zewnętrznych 460,23 m2 
-  Malowanie dwukrotnie tynków gładkich farbą emulsyjną – 920,459 m2 
-  Malowanie farbą olejną krat podokienników - 36 m2

  Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) 
Główny przedmiot CPV- 45 21-13-50-7  


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
15 lipiec 2009r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym.
-. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia i zrealizowali w ostatnich 5 latach (2005 – 2007) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu.
- Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.
- Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie.
- Posiadają uprawnienie do wykonywania robót w obiektach zabytkowych.

8) Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100


  10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 ( sekretariat )
do dnia 03 czerwca 2009r.. godz. 10 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec. pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
pokój nr 7
dnia 03 czerwca 2009r. o godz. 10.30.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02 lipca 2009r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie