Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w m Łęka Wielka

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w m Łęka Wielka

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-07/09
Poniec, 15 maja 2009-r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej w m Łęka WielkaDziałając na podstawie art. 40 ust. 2 Pzp Gmina Poniec zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl
E-mail um@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00 - 15 00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 211.000 euro


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl

sposób uzyskania SIWZ - pobranie z strony lub osobiście w Urzędzie Miejskim w godzinach urzędowana - pokój nr 9.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Łęka Wielka Gmina Poniec na odcinku 600 mb.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

  Słownictwo główne  Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
                                   45.00.00.00 - 7
45.23.31.23 - 7
 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
25.lipca 2009r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
• Posiadają prawo do występowania w obrocie prawnym.
• Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym.
• Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym osobą proponowaną na kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp.
• Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
• Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie.
• Oraz inne zawarte w SIWZ


8) Informacja na temat wadium:
wadium nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 sekretariat
do dnia 04.czerwca 2009r.do godz. 09 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec .pl


12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Poniec
Ulica Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój 7
dnia 04.czerwca 2009r. o godz. 09 : 15

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,


Zdjęcia dołączone:

    

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-05-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie