Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec


na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Poniec uchwały XXIII/181/2008 z dnia 28 listopada 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec.
Przedmiot i zakres ustaleń zmiany studium:
- tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej:
- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi:
- tereny parku dworskiego:
- tereny sportu i rekreacji

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniec 64-125 Poniec, ul. Rynek 24 w terminie do 29.06.2009r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie