Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania w Drzewcach nr sprawy: ZPI 341-02/09.

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania w Drzewcach nr sprawy: ZPI 341-02/09.

Data publikacji: -
Termin składania ofert: -

ZPI 341-02/09
Poniec, 10 czerwiec 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania w Drzewcach nr sprawy: ZPI 341-02/09.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.
Drzewce nr 48
64-125 Poniec
Strona WWW poniec.pl.
E-mail um.@poniec.pl
Godziny urzędowania 7 00- 15 00
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.poniec.pl.
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: strona internetowa lub w Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.
Ulica Drzewce nr 48
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,
- rozbudowa istniejącej SW o nowa halę technologiczną
- budowa urządzeń technologicznych I stopnia filtracji ( składająca się z 2 aeratorów
ciśnieniowe średnicy 1200 mm, 4 szt. filtrów ciśnieniowych średnicy 2200 mm wraz z
osprzętem )
- budowa instalacji napowietrzającej (składającej się z 2 sprężarek z oprzyrządowaniem)
- budowa pompowni płucznej ( składającej się z dmuchawy szt1 ,pomp płucnych szt.2 oraz
urządzeń sterujących
- Wykonanie instalacji elektrycznych i aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki
stacji wodociągowej.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

  Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot 45 25 21 20 - 5  


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
30 listopada 2009r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
najniższa cena
8) Informacja na temat wadium: - 30.000 ,- zł
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100


10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.
Drzewce nr 48
64-125 Poniec
do dnia 01. lipca 2009r do godz. 10 00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poniec. pl
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.
Drzewce nr 48
64-125 Poniec
dnia 01.lipca 2009r. o godz. 10.15.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.lipca 2009r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 186452-2009 dnia 10.06.2009r.


Zdjęcia dołączone:

      

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-06-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-06-12
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie