Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania - Modernizacja wytwórni mas bitumicznych w Poniecu.doc

ZAWIADOMIENIE Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania - Modernizacja wytwórni mas bitumicznych w Poniecu.doc

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


Poniec, dnia 05 sierpnia 2009r.
ROŚ.7624-04/09


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA
Z dnia 05.08.2009r.
O wszczęciu postępowania administracyjnegoZgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź zm.) oraz art. 74 ust 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek Krzysztofa Bielickiego pełnomocnika Leszczyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Spółka z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. Modernizacja wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w miejscowości Poniec”
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24 64-125 Poniec pokój nr 9, w dniach od 16.04.2009r do 08.05.2009r. w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek w godzinach 8-16,
w pozostałe dni w godz. 7-15.
W myśl art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 7 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a zgodnie z KPA w razie zaniedbania obowiązku określonego w KPA doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Otrzymują:
1. strony postępowania
2. tablica urzędu
3. strona internetowa urzędu
4. Sołectwo Drzewce
5. a/aInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie