Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XVIII/152/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec obejmującego część gruntów położonych w następujących obrębach ewidencyjnych: Bączylas, Czarkowo, Drzewce, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka, Rokosowo, Żytowiecko, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 grudnia 2009 r. do 8 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w pokoju nr 9,
w godzinach urzędowania. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w pokoju nr 7, o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Ponieca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2010 r. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją związaną z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec w siedzibie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w pokoju nr 9, w godzinach urzędowania oraz możliwości złożenia uwagi w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres um@poniec.pl w terminie do dnia 25 stycznia 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Ponieca.

                                                                                                                           

                                                                                                             Burmistrz Ponieca 
                                                                                                         /-/   Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie