Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy PoniecNa podstawie art. 11 pkt 1-10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39-43, 46, 51 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XXIII/181/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 listopada 2008 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

• Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec - przedmiot i zakres zmiany studium;
- tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej,
- tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi,
- tereny parku dworskiego,
- tereny sportu i rekreacji.
• Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec;

w dniach od 11.12.2009r. do 12.01.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Ponieca ul. Rynek 24, 64-125 Poniec (w godzinach urzędowania) oraz na stronie internetowej: www.poniec.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06.01.2010r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu o godz. 1200

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie w formie ustnej do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Ponieca – jako organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 03.02.2010r.


                                                                                                               Burmistrz Ponieca
                                                                                                            /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-11-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie