Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji środowiskowej

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji środowiskowej

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 2009-12-15
Znak: ROŚ 7624-05/09

Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA
o wydaniu decyzji środowiskowej

Na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; zm. Dz. U. z 2008r. Nr 227, poz. 1505; zm. Dz.U. z 2009r. Nr 42, poz. 340) Burmistrz Ponieca zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2009 r. została wydana przez Burmistrza Ponieca Decyzja (znak: ROŚ 7624-05/09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Śmiłowo na działkach nr ewid. 299/1, 299/2, 300/2, 302, 304, 308,0 313/3 313/2, 313/4, 313/6, 313/8, 316, 156, 773, 158/2, 160/5, 160/4, 166, 165, 163, 160/3, 774, 167, 171/2, 171/1, 173, 180/2, 180/3, 184/1, 183, 186/3, 186/2, 187, 189, 190/1, 191/1, 193, 194, 776, 198, 164/12, 164/5, 164/7, 164/10, 199/1, 208, 209, 210, 211, 215/4, 215/5, 215/2, 215/3, 214/4, 212/5, 216, 219, 218, 220/2, 220/5, 220/6, 220/7, 220/8, 220/4, 221, 229, 231, 232, 234, 772, 246, 255/2, 255/3, 243, 258/1, 261, 262, 263/2, 260, 264, 265, 268, 267/2, 269, 270, 271, 272, 274, 778, 275/10, 275/9, 276/1, 277, 278, 279, 781, 280, 281, 282, 288, 284, 283, 285, 220/3, 222, 129, 138, 137/1, 137/3 137/5, 137/6, 137/7, 136/1, 136/2, 136/3, 135/1, 135/2, 125/2, 124/1, 124/2, 122/2, 122/1, 121, 120, 119, 118, 117, 116/2, 116/1, 317, 188, 129, 154, 313/9, 50205/3 obręb Śmiłowo i 50185/2 obręb Poniec.
Niniejsza decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 ÷ 1500.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Kazimierz DużałkaOtrzymują:
1. Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska :”WIN:” ul. Wołodyjowskiego 55, 64-100 Leszno
2. strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. strona internetowa Urzedu
4. Sołectwo Śmiłowo
5. a/a
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie