Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie BURMISTRZA PONIECA o wydanym postanowieniu dotyczącym przedsięwzięcia budowa „Farmy Wiatrowej Poniec”

Obwieszczenie BURMISTRZA PONIECA o wydanym postanowieniu dotyczącym przedsięwzięcia budowa „Farmy Wiatrowej Poniec”

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227ze zm.),
Zawiadamiam strony postępowania
O wydanym w dniu 12.01.2010r. znak ROŚ 7624-06/09 postanowieniu, którego treść podaję poniżej:


POSTANOWIENIE
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Poniec” składającej się
z dwudziestu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stosownie do wszczętego w dniu 11.12.2009r. postępowania o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Michała Wiśniewskiego pełnomocnika Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 71-502 Szczecin ul. Odzieżowa 12C/1.

Jednocześnie określam zakres raportu, który dla przedmiotowego, przedsięwzięcia powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisu art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności winien zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

1. W zakresie ochrony przed hałasem:
– określić faktyczne zagospodarowanie terenu wraz z podaniem dokładnych odległości terenów wymagających ochrony akustycznej od miejsca inwestycji, określając rodzaj terenu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 862),
- podać dokładne współrzędne geograficzne przedmiotowych turbin wiatrowych,
- dołączyć dane katalogowe producenta turbin wiatrowych, na które powołano się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, określające poziom mocy akustycznej oraz minimalne odległości między turbinami gwarantujące uniknięcie niekorzystnych zjawisk w postaci interferencji fal dźwiękowych oraz turbulencji (jeżeli producent takie informacje podaje),
- określić sumaryczne oddziaływanie akustyczne od wszystkich planowanych turbin oraz oddziaływanie skumulowane z innymi istniejącymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami,
- na podstawie powyższego ocenić uwarunkowania akustyczne na terenach położonych wokół elektrowni, w szczególności na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, w porze dziennej (od 6:00 do 22:00) i nocnej (od 22:00 do 6:00).
2. Z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi należy określić:
- sposób przyłączenia elektrowni do krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym lokalizację transformatora, jego napięcia robocze na uzwojeniu pierwotnym oraz wtórnym, napięcie robocze linii elektroenergetycznej do której będzie dostarczana wytwarzana w elektrowni energia elektryczna oraz sposób realizacji przewodów przyłączeniowych (linie napowietrzne, kablowe),
- wpływ ww. urządzeń i sieci na rozkład pół elektromagnetycznych wokół planowanego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr. 192, poz. 1883).
3. W zakresie ochrony przyrody należy przedstawić:
- opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze),
- opis analizowanych wariantów,
- uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze,
- opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujący działanie skumulowane,
- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów,
- zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniach: Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” oraz Porozumienia dla ochrony nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” zaleca się, aby raport zawierał wyniki rocznego monitoringu ptaków i nietoperzy w celu uzyskania informacji o składzie gatunkowym i liczebności awifauny w cyklu rocznym, natężeniu i sposobie wykorzystywania przestrzeni przez ptaki (w szczególności: drapieżniki i gatunki o dużych rozmiarach ciała, migranci dalekodystansowi, ptaki tworzące lokalne koncentracje żerowiskowe i noclegowiskowe) i nietoperze.
4. W zakresie gospodarki odpadami:
- przedstawić rodzaje odpadów oraz szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz spoósb magazynowania i dalszego zagospodarowywania,
- podać sposoby minimalizacji odpadów na ww. etapach i sposoby ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
- określić sposób zagospodarowania mas ziemnych powstających w związku z realizacją inwestycji.


UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2009 r. wpłynął wniosek Pana Michała Wiśniewskiego pełnomocnika Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 71-502 Szczecin ul. Odzieżowa 12C/1., w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: budowie „Farmy Wiatrowej Poniec” składającej się z dwudziestu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
W związku z tym wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu, którzy
Pismami: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska znak RDOŚ-30-OO.II-66190-221/09/ks z dnia 06.01.2010r wyraził opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu znak NS-71/2-44/09 z dnia 28.12.2009r. postanowił o nie kwalifikowaniu przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oraz braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zawartych w art.63 ust. 1 cyt. Ustawy, a także wymienionych w § 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdzono, co następuje.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje budowę dwudziestu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj. drogami dojazdowymi, placami montażowymi o podbudowie tłuczniowej oraz elektroenergetycznymi liniami kablowymi SN wraz z liniami telesterowniczymi. Lokalizację „Farmy Wiatrowej Poniec” planuje się w okolicy miejscowości Rokosowo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Drzewce, Czarkowo, Żytowiecko i Bączylas w Gminie Poniec. Turbiny zostaną zainstalowane na wieżach rurowych. Projektuje się turbiny wiatrowe o wysokości piasty do 160 m i promieniu śmigła do 60 m, o maksymalnej wysokości elektrowni (śmigło w pozycji pionowej) do 220 m. Projektowane elektrownie wiatrowe posiadać będą urządzenia odgromowe oraz oznakowania informujące o lokalizacji obiektu oraz ostrzegające statki powietrzne.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2009 r. Nr 151, poz. 1220). Najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar siedlisk Natura 2000, zatwierdzony przez Komisję Europejską) PLH300014 „Zachodnie Pojezierze Krzywińskie” znajduje się w odległości ok. 8 km od planowanego przedsięwzięcia. Planowane pod budowę wiatraków tereny znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru „Dolina Rowu Polskiego koło Pudliszek” oraz w odległości około 5 km od obszaru „Dolina Rowu Polskiego koło Robczyska” wyznaczonych na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego i przedstawionych w opracowaniu „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Wylegała, Kuźniak, Dolata).
Turbiny wiatrowe stanowią znaczące źródła hałasu w środowisku i charakteryzują się dość dużymi poziomami mocy akustycznej (ok.. 100 dB). Należy się zatem spodziewać dużej emisji hałasu do środowiska, tym bardziej że przedsięwzięcie obejmuje budowę dwudziestu takich turbin. W odległości ok.. 400 m od planowanej lokalizacji turbin znajdują się tereny wymagające ochrony akustycznej. Są to tereny zabudowy zagrodowej, dla której dopuszczalny poziom hałasu w porze dziennej wynosi 55 dB, a w porze nocnej – 45 dB. Spodziewać się można z tego tytułu, występowania uciążliwości związanych z eksploatacją elektrowni.
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia, gęstość sieci cieków wodnych i odległości od kompleksów leśnych, stwierdzono iż dla planowanej inwestycji przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne.
W postanowieniu określono zakres raportu, który powinien być sporządzony zgodnie z art. 66 cyt. Ustawy oraz powinien uwzględniać wymagania szczególne dotyczące ochrony przed hałasem, polami elektromagnetycznymi, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody określone w niniejszy, postanowieniu.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie.

Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za moim pośrednictwem.Otrzymują:
1. Michał Wiśniewski pełnomocnik Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 71-502 Szczecin ul. Odzieżowa 12C/1, Biuro w Poznaniu, ul. Hawelańska 1,61-625 Poznań
2. pozostałe strony zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a


Doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od nia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia. 
Termin 14 dni liczy się od 14.01.2010 do 27.01.2010r. włącznie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie