Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 322/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 04 styczeń 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – z przeznaczeniem na cele rolne

ZARZĄDZENIE NR 322/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 04 styczeń 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – z przeznaczeniem na cele rolne

Numer dokumentu: 322
Rok (4 cyfry): 2010

ZARZĄDZENIE NR 322/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 04 styczeń 2010 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu w rejonie ulicy Gostyńskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – z przeznaczeniem na cele rolne

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszym zmianami}, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz uchwały Nr VI/57/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 120, 499, 513, 853, 854/1, stanowiącej własność gminy Poniec zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                      BURMISTRZ PONIECA 
                                                                                      /-/ Kazimierz Dużałka


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie