Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 325/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 22 styczeń 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Parkowej nr 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

ZARZĄDZENIE NR 325/2010 BURMISTRZ PONIECA z dnia 22 styczeń 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Parkowej nr 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Numer dokumentu: 325
Rok (4 cyfry): 2010

ZARZĄDZENIE NR 325/2010
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 22 styczeń 2010 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Parkowej nr 3 w Poniecu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/130/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12
października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec {tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 189, poz. 4387 z późn. zm.}

zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3
usytuowanego na I piętrze w budynku wielolokalowym przy ul. Parkowej 3 w Poniecu - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

2. Nabywcy przysługiwać będzie udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Ponieca.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                   BURMISTRZ PONIECA 
                                                                                                   /-/ Kazimierz Dużałka


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie