Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym przedsięwzięcia Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 wraz z budową trzech jazów oraz odbudową Kanału Obiegowego w Poniecu

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu dotyczącym przedsięwzięcia Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 wraz z budową trzech jazów oraz odbudową Kanału Obiegowego w Poniecu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

Poniec, dnia 12 lutego 2010r
ROŚ 7624-01/10OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227ze zm.),
Zawiadamiam strony postępowania o wydanym w dniu 12.02.2010r. znak ROŚ 7624-01/10 postanowieniu, którego treść podaję poniżej:POSTANOWIENIE
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu

postanawiam

stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 wraz z budową trzech jazów oraz odbudową Kanału Obiegowego w Poniecu, stosownie do wszczętego w dniu 29.12.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Franciszka Halca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Śniadeckich 5

Jednocześnie określam zakres raportu, który dla przedmiotowego, przedsięwzięcia powinien zostać opracowany zgodnie z wymaganiami przepisu art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności winien zawierać analizę podanych niżej zagadnień:

1. W zakresie ochrony przyrody należy przedstawić:
- opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (gatunki roślin, zwierząt oraz siedliska przyrodnicze),
- opis analizowanych wariantów (wariantowanie może dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp.),
- uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze,
-opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko obejmujący działanie skumulowane,
- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko.

2. W zakresie gospodarki odpadami:
- przedstawić rodzaje odpadów oraz szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą powstać na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz sposób magazynowania i dalszego zagospodarowania,
- podać sposoby minimalizacji odpadów na ww. etapach i sposoby ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

3. Z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi:
- wyjaśnić na czym będzie polegała przebudowa linii energetycznej SN, tj. podać lokalizację, z jakiej relacji linią napowietrzną jest kolizja i o jakim napięciu znamionowym linii, na czym będzie polegało usunięcie kolizji, czy po usunięciu tej kolizji linia elektroenergetyczna zbliży się do budynków mieszkalnych: na jaką odległość oraz czy zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska.

4. W zakresie gospodarki wodościekowej i hydrogeologii:
- opisać przewidywane zmiany stosunków hydrologicznych hydrologicznych w wyniku realizacji, jak i nie podjęcia realizacji planowanego przedsięwzięcia,
- opisać jak planowane prace wpłyną na zmianę ilości i dynamiki przepływu wody, a w konsekwencji na dotychczasowy sposób gospodarowania wodami w rzece,
- przedstawić analizę wpływu inwestycji na tereny przyległe (na dobra materialne), w tym określić w załączniku graficznym, które grunty, o jakiej powierzchni, i w czyim władaniu, zostaną zalane lub podtopione w wyniku realizacji inwestycji na dobra materialne,
- podać informacje dotyczące najbliżej położonych ujęć wód podziemnych 9wraz z ich strefami ochronnymi) oraz opisywać wpływ planowanego przedsięwzięcia na te ujęcia,
- dołączyć dokumentację geotechniczną dla projektowanych jazów oraz w sposób ogólny opisać technologię działania jazów i przepustów wałowych,
- przedstawić dokumentację określającą przepływ nienaruszalny dla projektowanej inwestycji.


UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2009 r. wpłynął wniosek Pana Franciszka Halca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Śniadeckich 5, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 wraz z budową trzech jazów oraz odbudową Kanału Obiegowego w Poniecu
Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do grupy przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 61 i 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
W związku z tym wystąpiłem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu, którzy:
Pismami: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska znak RDOŚ-30-OO.II-66190-33/10/ks z dnia 29.01.2010r wyraził opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu znak ON.NS-71/2-4/10 z dnia 26.01.2010r. postanowił o nie kwalifikowaniu przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oraz braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie obejmuje regulację i obwałowanie rzeki Rów Polski w km 8+100 – 21+100, rozbiórkę 10 szt. Istniejących budowę 29 szt. Nowych przepustów wałowych oraz trzynaście wylotów z klapą zwrotną. Ponadto, rozbiórkę istniejącego budowę nowego wpustu do nawodnień, budowę nowego jazu w km 11+365 rzeki Rów Polski (JAZ MORACZEWO), rozbiórkę istniejącego oraz budowę jazu w km 17+125 rzeki Rów Polski (JAZ Janiszewo), budowę jazu w km 21+044 rzeki Rów Polski (JAZ PONIEC), budowę jazu w km 1+106 Kanału Obiegowego w Poniecu oraz odbudowę Kanału Obiegowego w km 0+000 – 1+100. Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje się przebudowę linii energetycznej SN związaną ze zmianami lokalizacji 3 słupów. Przewidziane do odbudowy cieki wodne, zostały zakwalifikowane do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Modernizacja rzeki Rów Polski i Kanału Obiegowego w Poniecu (odbudowa koryta, budowa obwałowań, wytyczne pasów konserwacyjnych po obu stronach cieków wodnych), wiąże się z koniecznością wykupów części gruntów rolnych przylegających do ww. rzek.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest częściowo w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Krzywińsko-Osieckiego wraz z zadrzewiami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra”. Najbliższy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000, zatwierdzony przez Komisję Europejską) PLH300014 „Zachodnie Pojezierze Krzywińskie” znajduje się w odległości około 9 km od planowanego przedsięwzięcia.
Ponadto przedsięwzięcie znajduje się na terenie obszaru „Dolina Rowu Polskiego koło Pudliszek” oraz obszaru „Dolina Rowu Polskiego koło Robczyska” wyznaczonych na zlecenie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego przedstawionych w opracowaniu „Obszary ważne dla ptaków w okresie gniazdowania oraz migracji na terenie województwa wielkopolskiego” (Wylegałą, Kuźnia, Dolata).
Biorąc powyższe pod uwagę, jak również uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia, oraz planowaną do wycinki dużą liczbę drzew, które mogą być miejscem bytowania licznych grup organizmów, stwierdzono, że dla planowanej inwestycji przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne. Ponadto, dokładna analiza parametrów eksploatacyjnych technologicznych przedsięwzięcia, warunków środowiskowych terenowych pozwoli na określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w osnowie.Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za moim pośrednictwem.                                                                                              Burmistrz Ponieca 
                                                                                           /-/ Kazimierz Dużałka

Doręczenie uważa się za dokonanie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia. Termin 14 dni liczy się od 12.02.2010 do 26.02.2010r. włącznie
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie