Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno -produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno -produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2010

OBWIESZCZENIE


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust.1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Poniecu uchwały Nr XXXIV/256/2010 z dnia 5 lutego 2010 roku:
• o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo;
• o przystąpieniu do procedury sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Poniec i wsi Janiszewo.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24.
Wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie zainteresowani mogą wnosić w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@poniec.pl w terminie do dnia 12.03.2010r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ponieca.                                                                                                             Burmistrz Ponieca 
                                                                                                          /-/ Kazimierz DużałkaWywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Ponieca dnia 18.02.2010r. oraz wprowadzono do wiadomości na stronie internetowej /www.poniec.pl/
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie