Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego, budowa gazociagu Chumiętki Żytowiecko

Ogłoszenie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego, budowa gazociagu Chumiętki Żytowiecko


PONIEC 02 .03.2010 R.


GP 7331 -01/10


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Pani Doroty Tullin z firmy „Gazpro” Wiórek ul. Makowa 12, 61-160 Poznań, pełnomocnika inwestora Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Grobla 15, 61-859 Poznań

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie Gminy Poniec, wieś Żytowiecko oraz Gminy Krobia wieś Chumiętki,


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia odbioru 
                                                                                                   Burmistrz Ponieca 
                                                                                                 /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie