Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracynego o wydanie decyzji środowiskowej Woldrew Poniec

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania administracynego o wydanie decyzji środowiskowej Woldrew Poniec


Poniec, dnia 08 marca 2010r.
ROŚ 7624 -02/10


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA
z dnia 08.03.2010r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1227 ze zm.)

Zawiadamiam strony postępowania

O wszczęciu na wniosek „WOLDREW” Sp. zo.o. ul. Gostyńska 23, 64-125 Poniec, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa węzła produkcji brykietów opałowych z odpadów poprodukcyjnych 1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty magazynowej na budynek produkcji i magazynowania brykietów, 2. Budowa silosu typowego, stalowego na trociny.
Zgodnie z art. 28 KPA stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24 64-125 Poniec pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek w godzinach 8-16, w pozostałe dni w godz. 7-15.
Jednocześnie informuję, ze organ na postawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 189, poz. 1227ze zm.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

                                                                                              Burmistrz Ponieca
                                                                                           /-/ Kazimierz Dużałka

Termin wywieszenia od 08.03.2010r. do 23.03.2010r. włącznie

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie